VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

Luotonhakijalla on vertailun helpottamiseksi oikeus saada ennen luottosopimuksen allekirjoittamista keskeiset luottoa koskevat tiedot vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot – lomakkeella. Tiedot voivat olla lomakkeella joko asiakkaan pyytämillä arvoilla tai tyypillisin arvoin laskettuja. Tällä sivulla oleva lomake on laskettu tyypillisin arvoin, mikä tarkoittaa sitä, että lomakkeessa on käytetty luottotyypille tyypillistä euromäärää.

Lomakkeella ilmoitetaan luotonantajan yhteystiedot, kuvaus tuotteen pääominaisuuksista, luoton kustannuksista, muista tärkeistä oikeudellisista näkökohdista ja etämyynnissä annettavista lisätiedoista. Lomakkeen tiedot voivat olla joko luotonantajaa sitovia tai sitomattomia. Luotonantajaa sitova lomake edellyttää myönteistä luottopäätöstä.

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja:EGE Finance Oy, y-tunnus 2229805-5
Osoite:Bulevardi 7, 00120 HELSINKI
Puhelinnumero:(09) 2316 4022
Sähköpostiosoite:info@ege.fi
Internet osoite:www.ege.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi:Vakuudeton kuluttajaluotto/kertaluotto
Luoton kokonaismäärä:150 €
Nostoa koskevat ehdot:Luotto maksetaan luotonhakijan luottohakemuksessa ilmoittamalle tilille viimeistään luottohakemuksen hyväksyntää seuraavien kahden pankkipäivän kuluessa.
Luottosopimuksen voimassaoloaika:150 päivää
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen:Maksettavananne on seuraava: 

166 €

- maksuerät: 5
- eräpäivät: 07.07.2013, 06.08.2013, 05.09.2013, 06.10.2013, 05.11.2013

 Korko ja laskutusmaksut sisältyvät myöskin maksuerään. Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja korkoihin ennen lainapääoman lyhentämistä.
Maksettava kokonaismäärä:166 € 
Tarkka lainakohtainen kokonaishinta sekä todellinen vuosikorko ovat nähtävissä hinnastosta
Vaadittavat vakuudet:Luotto on vakuudeton.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko:41.7 %
Todellinen vuosikorko:50,7 %
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava:
- vakuutus:Ei
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:Ei
Muut kustannukset:
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja, kuluja ja palkkioita. Luotonantaja voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimukseen sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai musta perustellusta syystä.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin lainasta perittävä korko. 
Viivästyneen maksun huomautuskulu 5 €. 
Perintäkirjeistä ensimmäisestä 14 euroa ja seuraavista 7 euroa (velkapääoma enintään 100 euroa). 
Perintäkirjeistä ensimmäisestä 24 euroa ja seuraavista 12 euroa (velkapääoma yli 100 euroa). Perintäkirjeistä ensimmäisestä 50 euroa ja seuraavista 25 euroa (velkapääoma yli 1000 euroa).

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia:

Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta:
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja käyttää myös Väestörekisterikeskukselta saatuja hakijan henkilötietoja.
Oikeus saada luottosopimusluonnos:
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutteEGE Finance Oy, y-tunnus 2229805-5
Osoite:Bulevardi 7, 00120 HELSINKI
Puhelinnumero:(09) 2316 4022
Sähköpostiosoite:info@ege.fi
Internet osoite:www.ege.fi
Rekisteröinti:EGE Finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus 2229805-5
Valvova viranomainen:Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö:Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. 
Peruuttamisilmoituksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
  • luotonhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • luoton määrä
  • paikka ja päiväys
  • luotonhakijan omakätinen allekirjoitus.
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:
EGE Finance Oy 
Peruuttamisilmoitus 
Bulevardi 7, 00120 Helsinki

Peruuttamistilanteessa Lainanhakijan on palautettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen mukaan saamansa rahat Luotonantajalle uhalla, että peruuttaminen muuten raukeaa. Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena lainan alkuperäiseltä laina-ajalta lasketun luoton kiinteän kulun (nostopalkkion) ja toimitusmaksun.
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa:Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Ellei luotonsaajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään sopimusta koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Luotonantajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
KielijärjestelytLuotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.
c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta 
Hämeentie 3, PL 306 
00531 Helsinki 
puh 029 566 5200 
fax 029 566 5249 
www.kuluttajariita.fi