Lainaehdot

Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Ege Finance Oy (luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija).

Luotonantaja

Ege Finance Oy
y-tunnus 2229805-5
Bulevardi 7
00120 Helsinki
puh. 0600-15858 (1,20e/min)
info@ege.fi
www.ege.fi

Lainan myöntäminen

Ege-lainan voi saada vähintään 20-vuotias Suomen kansalainen, jolla ei ole luottohäiriömerkintää ja on hoitanut raha-asiansa moitteettomasti. Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä sekä lainanhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee myös tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Luotonantaja voi oman harkintansa mukaan ja myös ilmoittamatta perusteluja päätökselleen jättää haetun lainan myöntämättä.

Lainan hakeminen

Luotonhakija voi hakea lainaa nettihakemuksella tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla. Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ks. kohta ”Lainanhakijan vastuu”. Uutta lainaa voi hakea, kun vanha laina on kokonaisuudessaan maksettu. Uutta lainaa voi hakea myös, mikäli avoimien lainojen kokonaissumma ei ylitä asiakkaan henkilökohtaista limiittiä. Lainan kirjautumiseen lainanantajan järjestelmään kuluu 1-3 pankkipäivää asiakkaan käyttämästä pankkiryhmästä riippuen. Asiakkaan tulee tutustua tarkasti lainaehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä.

Lainan määrä ja laina-aika

Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun laina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä, riippuen myönnetystä laina-ajasta. Lainan sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa laina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.Siirrämme rahat asiakkaan tilille lainahakemuksen hyväksymisen jälkeen 2 työpäivän kuluessa. Tarvittaessa voi tilata Ekspress-palvelun, niin rahat siirretään tilille viimeistään 30 min. kuluessa.

Lainan korko

Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainavarat on annettu pankille siirrettäväksi Lainanhakijan pankkitilille. Mikäli luottoon sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta varojen noston yhteydessä. Lainanhakija on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle vuotuista korkoa sopimuksen mukaan. Korko on vaihtuva ja tällä hetkellä se on 50 % ja se koostuu marginaalista 50 % lisättynä Korkolain (20.8.1982/633) mukaisella viitekorolla.

Viitekorko ja todellinen vuosikorko

Luoton todellinen vuosikorko on korkeintaan korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Viitekoron arvo määräytyy sopimuskuukauden ensimmäisen pankkipäivän mukaan. Mikäli viitekoron arvo muuttuu, muuttuu myös luoton todellinen vuosikorko. Todellisen vuosikoron laskennassa on otettu huomioon koron lisäksi kaikki luoton myöntämisestä aiheutuneet kulut. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Ege Finance Oy on siirtänyt luoton hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Kuluttajasuojalain 7 luvun 6 §:n määritelmän mukaan todellinen vuosikorko lasketaan EY-direktiivin 98/7/EY:n nojalla annetun Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti.

Viivästyskorko

Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä niin, että ne ovat viimeistään eräpäivänä luotonantajalla, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajalla. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri, kuin luotonantajan luotosta perimä korko. Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka, jonka jälkeen perittävä korko on ns. korkolain mukainen viivästyskorko.

Luotosta perittävät maksut

Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, luoton korkojen ja sen hoitamiseen liittyvien muiden maksujen ja palkkioiden perimisestä. Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Luotonantaja voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimukseen sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle.

Lisäksi luotonsaajan puhelinlaskussaan maksettavaksi tulevat luoton nostoon liittyvät operaattorikohtaiset tekstiviestikulut.

Luotonsaajalla on oikeus vuosittain yhteen maksuttomaan saldotodistukseen. Muista saldotodistuksista laskutetaan 15,00€.

Luotonsaajan yhteystietojen hankkimisesta veloitetaan 15€ mikäli luotonsaaja ei niitä itse ole luottoehtojen mukaisesti päivittänyt.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli lainaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summasta tämän sopimuksen mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitamme 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi Suomen perintälain mukaisesti.

Mikäli laina on maksettu myöhässä on Ege Finance Oy:llä oikeus laskea asiakkaan seuraavan haetun lainan maksimimäärää tai halutessaan evätä lainansaanti joko kokonaan tai määräajaksi. Mikäli laina on ollut erääntyneenä yli 60 vuorokautta ilmoittaa Ege Finance Oy maksun laiminlyönnin Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin.

Lainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja noudattaa kuluttajansuojalain 7 luvun 33-35 §:ssä olevia säännöksiä maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Oikeus lainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

  • Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • luoton määrä
  • paikka ja päiväys
  • lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle osoitteella:
Ege Finance Oy
Peruuttamisilmoitus
Bulevardi 7
00120 HELSINKI


Peruuttamistilanteessa Lainanhakijan on palautettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen mukaan saamansa rahat Luotonantajalle uhalla, että peruuttaminen muuten raukeaa. Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena lainan alkuperäiseltä laina-ajalta lasketun luoton kiinteän kulun (nostopalkkion) ja toimitusmaksun.


Yleiset ehdot

Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilmoittaen siirrosta lainanhakijalle.

Laina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Lainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikalainoihin.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille tahoille aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua lainaa luotonantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Lainanhakijan vastuu

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheuttamasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50€ / h. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa, osoitteen- tai nimenmuutokset, luotonantajalle.

Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista (Suomen rikoslain 39/1889 36:1 mukainen petos) ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten. Lainanhakija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.

Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa ellei kuluttaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa eli Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot:
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
puh 029 566 5200
fax 029 566 5249